FOTOSOUTĚŽ: Dvacet let soukromého provozu na Kraslické dráze

Pravidla fotografické soutěže

„Dvacet let soukromého provozu na Kraslické dráze“

 

Pořadatel soutěže

Pořadateli soutěže jsou Městská knihovna Kraslice, se sídlem Dukelská 1128, 358 00 Kraslice, GW Train Regio, a.s., se sídlem U stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, a Železniční spolek Klub M 131.1, z.s., se sídlem ul. Kpt. Jaroše 713/9, 358 01 Kraslice. Administrátorem soutěže je Železniční spolek Klub M 131.1.

 

Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v době od 1. února do 15. března 2018.

 

Účastníci soutěže

Podmínkou zařazení do soutěže je plnoletost autora. Soutěžícím se může stát fyzická osoba od 18 let věku, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne zúčastnit soutěže (dále jen „účastník“). Z účasti na soutěži jsou vyloučeni členové soutěžní poroty, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci, kteří řádně nesplní požadované podmínky soutěže, a účastníci, jež jednají v rozporu s pravidly a dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům (např. technickými parametry fotografií).

 

Popis soutěže

Do soutěže možno přihlásit fotografie z období soukromého provozu na Kraslické dráze (regionální trati Sokolov – Kraslice státní hranice včetně úseku Klingenthal Grenze – Zwotental na území Spolkové republiky Německo) z období od roku 1998 do současnosti, kdy provozování dráhy a drážní dopravy zde zajišťovaly společnosti Viamont, a.s., Viamont Regio, a.s., Viamont Cargo, a.s., GW Train Regio, a.s., a PDV Railway, a.s.

Vyhlašují se kategorie:

  • vlaky a kolejová vozidla na Kraslické dráze,
  • proměny Kraslické dráhy,
  • akce pro veřejnost na Kraslické dráze,
  • lidé kolem Kraslické dráhy.

Zvláštní kategorií jsou snímky z období let 1994 – 1995, kdy byl v úseku Kraslice – Hraničná zajišťován provoz Železničním spolkem Klub M 131.1 a Městem Kraslice (tehdy se jednalo o první soukromě provozovanou dráhu v České republice).

Každý autor může zaslat maximálně tři fotografie (do tohoto počtu se nezapočítávají fotografie z let 1994 – 1995, které mohou být rovněž nejvýše tři).

Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v digitální (starší v digitalizované) formě. Soutěžní snímky zasílejte ve formátu jpg nejlépe od rozlišení 2.400 x 3.200 pixelů výše (u digitalizovaných „klasických“ fotografií skenovaných na rozlišení 600 Dpi).

Každá fotografie musí mít svůj název (popř. označení fotografovaného objektu), určení místa a data fotografování (zejména u starších snímků lze místo data uvést alespoň přibližné období, kdy byla fotografie pořízena) a soutěžní kategorii.

Účastník soutěže dává zasláním fotografií tyto bezplatně k dispozici pořadatelům soutěže a provozovatelům dráhy a drážní dopravy na Kraslické dráze k jejich neomezenému využití a k propagačním účelům.

Vyhodnocené a další vybrané fotografie budou prezentovány v rámci oslav 100. výročí příjezdu císaře Karla I. do Kraslic a 20 let soukromého provozu na Kraslické dráze, které se uskuteční 26. května 2018. Některé fotografie mohou být zařazeny do publikace, která bude vydána k výše uvedeným výročím. V případě takového zveřejnění má autor fotografie nárok na jeden bezplatný (autorský) výtisk publikace.

Své fotografie spolu s kontaktními údaji zasílejte nejpozději do 15. března 2018 na adresu miroslav.vaculik@pdvr.cz nebo koutny.lukas@tiscali.cz (maximálně 15 MB v jednom e-mailu). Do e-mailu k fotografii připojí soutěžící své jméno a příjmení, adresu bydliště a telefon. Zasláním těchto kontaktních údajů zároveň vyslovuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly fotografické soutěže „Dvacet let soukromého provozu na Kraslické dráze“.

 

Vyhodnocení soutěže

Zaslané fotografie vyhodnotí pětičlenná soutěžní komise, tvořená zástupci vyhlašujících subjektů.

Fotografie, které nebudou splňovat požadované zadání, budou ze soutěže vyřazeny.

Každý ze členů soutěžní komise včetně jejího předsedy bude mít v každé kategorii k dispozici body k ohodnocení jim vybraných 30 fotografií v této škále: 5x 1 bod, 5x 2 body, 5x 3 body, 5x 4 body, 5x 5 bodů a 5x 6 bodů. Pořadí fotografií k určení vítězných snímků bude stanoveno po součtu bodů od všech pěti členů poroty. Oceněny budou fotografie na prvních pěti místech v každé kategorii. V případě totožného počtu bodů u dvou nebo více fotografií rozhodne o finálním pořadí bodové hodnocení udělené těmto fotografiím předsedou soutěžní komise. V případě shody počtu bodů i v tomto případě bude na daném místě oceněno více fotografií.

Finální pořadí tří oceněných fotografií (v každé kategorii), za které budou jejich autoři odměněni cenami, zveřejní Železniční spolek Klub M 131.1 nejpozději do 15. května 2018 na svých webových stránkách. Budou zde zveřejněny i vlastní snímky. Autoři oceněných snímků obdrží výhry poštou nebo osobně (dle vzájemné dohody) do 30 dní od zveřejněného vyhodnocení.

 

Výhry

Autoři tří snímků v každé kategorii, kteří získají od soutěžní komise nejvíce bodů, obdrží věcné ceny.

 

Změny podmínek soutěže a ukončení soutěže

Organizátor si vyhrazuje právo podmínky soutěže kdykoliv změnit, soutěž odložit, zkrátit, přerušit, nebo bez náhrady zrušit.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži dává každý účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny, a to po dobu dvou let.

 

Závěrečná ustanovení

Ve smyslu ustanovení § 2874, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není možné cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže, nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

 

V Kraslicích 20. ledna 2018

Zpracoval Robert Koutný

 

Zdroj:Železniční spolek Klub M 131.1, z.s.

vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb